Премигване без закъснение

Източник:  arduino.cc

Превел:  Т.Б.

 

Понякога Вие трябва да направите две неща едновременно. Например Вие може да поискате да накарате светодиод
(LED) да премигва (или да реализирате някоя време-чувствителна функция) докато същевременно „прочитате“
натискане на бутон или друга входна информация.

В този случай, Вие неможе да използвате функцията delay(), или вие просто бихте прекратили останалите операции,
докато светодиода премигва. Самата програма може да „пропусне“ събитието по „натискането на бутона“,
в случай че това събитие се случи по време на изпълнение на функцията delay().

Тази схема демонстрира, как да накарате светодиод да премигва, чрез употребата на функцията delay().
Тя запомня момента, когато Arduino за последно е засветнал диода. Тогава, всеки път щом премине през функцията loop(),
дали е изминал достатъчно дълъг интервал от време. Ако е изминат въпросният интервал, схемата обръща (toggles) текущото
състояние на светодиода (вкл./изкл.).

НЕОБХОДИМ ХАРДУЕР:

+ Платка Arduino
+ LED Светодиод (с токоограничаващ резистор)

СХЕМА:

 

 

КЛИКНИ, ЗА ДА УВЕЛИЧИШ ...

За да свържете схемата, вземете светодиода и свържете неговия по-дълъг извод, наричан още анод към Извод №13 (pin 13)на Arduino платформата. Свържете по-късият извод на светодиода, наричан още катод към маса (GND).

След това включете Arduino платформата към компютъра, стартирайте работната среда на Arduino и въведете кода отдолу.

СХЕМА:

КЛИКНЕТЕ, ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ ...

Изображението е разработено с помоща на Fritzing. За повече примерни схеми, моля погледнете официалната страница на проекта Fritzing.

КОД:

/* Blink without Delay

Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to a digital
pin, without using the delay() function. This means that other code
can run at the same time without being interrupted by the LED code.

The circuit:
* LED attached from pin 13 to ground.
* Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board
that’s attached to pin 13, so no hardware is needed for this example.

created 2005
by David A. Mellis
modified 8 Feb 2010
by Paul Stoffregen

This example code is in the public domain.

http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
*/

// constants won’t change. Used here to
// set pin numbers:
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin

// Variables will change:
int ledState = LOW; // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated

// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds)

void setup() {
// set the digital pin as output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
// here is where you’d put code that needs to be running all the time.

// check to see if it’s time to blink the LED; that is, if the
// difference between the current time and last time you blinked
// the LED is bigger than the interval at which you want to
// blink the LED.
unsigned long currentMillis = millis();

if(currentMillis – previousMillis > interval) {
// save the last time you blinked the LED
previousMillis = currentMillis;

// if the LED is off turn it on and vice-versa:
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;

// set the LED with the ledState of the variable:
digitalWrite(ledPin, ledState);
}
}