Прост WebServer с Arduino

Източник:  arduino.cc
Превел: Т.Б.

УЕБ СЪРВЪР

В този пример, Вие ще използвате вашият Ethernet Shield и вашето Arduino, за да създадете един прост Web сървър.
Използвайки библиотеката за ethernet, вашето устройство ще може да отговаря на http заявки посредством вашият ethernet shield.
След като отворите браузера и въведете адреса (IP адрес) на вашия ethernet shield, вашето Arduino устройство ще отговори с
достатъчен HTML код за браузера, за да се визуализират входните стойности от всички шест аналогови входни извода.

НЕОБХОДИМ ХАРДУЕР

+ Arduino Ethernet Shield
+ Shiled-съвместим с Arduino платката

БЛОК-СХЕМА

„Ethernet shield“-да Ви позволява да се свържете към мрежа посредством ethernet кабел.
Ще се наложи да промените мрежовите настройки в *кода, за да отговарят на вашите мрежови настройки.


*** изображението е проектирано чрез Fritzing. За повече примерни схеми, моля погледнете официялната страница на проекта „Fritzing project“.
В горното изображение, вашата Arduino платка трябва да се постави точно под „Ethernet shield“-да.

СХЕМА

СОРС-КОД

// Начало на кода
/*
Web Server

A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.

Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)

created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe

*/

#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,1, 177);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}

// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print(„server is at „);
Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop() {
// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println(„new client“);
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you’ve gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == ‘\n’ && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println(„HTTP/1.1 200 OK“);
client.println(„Content-Type: text/html“);
client.println(„Connnection: close“);
client.println();
client.println(„<!DOCTYPE HTML>“);
client.println(„<html>“);
// add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
client.println(„<meta http-equiv=\“refresh\“ content=\“5\“>“);
// output the value of each analog input pin
for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
int sensorReading = analogRead(analogChannel);
client.print(„analog input „);
client.print(analogChannel);
client.print(“ is „);
client.print(sensorReading);
client.println(„<br />“);
}
client.println(„</html>“);
break;
}
if (c == ‘\n’) {
// you’re starting a new line
currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != ‘\r’) {
// you’ve gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
}
}
}
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println(„client disonnected“);
}
}
// Край на кода

*** Забележка:
Коментарите в началото и края на кода, може да се премахнат при необходимост. //