Радио управление на RF модули

Източник:   cxem.net
Автор: Vovchik
Превел от руски: Т.Б.

Работата на системите за радиоуправление се базира на изпращането на команди от оператора към управлявания обект. Кодът на командата избрана от оператора от таблото за управление, се преобразува в последователност от електрически импулси, а след това с помощта на модулация(фазова, амплитудна, честотна и.т.н.) в радио сигнал.

За увеличаване на надеждността на радиоуправлението се използват различни кодове за защита, освен това се използва и управление по метода на обратния канал, при който от обекта към таблото за управление се изпраща сигнал потвърждаващ приемането и изпълнението на командите. В някои системи за управление то се извършва непрекъснато, с помощта на автоматично приеман сигнал за разсъгласуване между зададеното и истинското положение на управлявания обект.

Радиоуправлението се е разпространило широко в системите за автоматизация, в авиацията и ракетостроенето, в роботиката. А в настоящия момент се използва за управление на битова техника и устройства(„умен дом“).

За радиоуправлението на различни устройства може да се използват прибори както с дискретно, така и пропорционално действие. Основното, по което се различават, е че приборите с пропорционално действие позволяват на оператора да променя плавно скоростта на двигателя, да завърта кормилото на модела на необходимия ъгъл, за разлика от приборите с дискретно действие. Схемотехническата реализация може да бъде изпълнена като:

-аналогова система, базирана на честотно кодиран сигнал и декодираща приетия сигнал с помощта на LC-кръг или активни RC-филтри;

-цифрова система, базирана на предаване и приемане на цифров сигнал, организиран под формата на последователен цифров код.

В тази статия ще разгледаме аналогова система с дискретно действие, тъй като тя се справя напълно с функциите си. В тази статия се описва относително елементарна схема за радиоуправляеми модели и нейния канал с амплитудна модулация.

– Предавателя с приемника, които се използват в радиоуправлението – това е готов RF модул на 433MHz.
1

Първо ще разгледаме предавателя.

2

Структурно той се състои от амплитуден модулатор (C1, C2, R1-R3, IC1), предавател (RF-модул 433MHz), захранващ блок(C3-C5, VD1-VD5, R4,R5).Амплитудния модулатор е изграден на базата на таймера NE555 работещ в режим
генератор на правоъгълни импулси. Създаваната честота може да се променя с помощта на донастройващия резистор R2. Забележка C1 – трябва да бъде филмов/слоен кондензатор(->>> Film capacitor), тъй като промяната на неговия капацитет ще доведе до друга генерирана честота.

Захранващият блок осигурява напрежение 9V и ток около 20mA. Забележка: този захранващ блок не е безопасен от гледна точка на електробезопасността. Затова бъдете ВНИМАТЕЛНИ.

Дойде време да разгледаме приемника.

4

Той се състои от приемника (RF – модул 433MHz), активен филтър(R10-R14, C11, C12, DA1.1), компаратор(VD1, R15-R19, C13, DA1.2), електронен ключ(R20, R21, VT3, K1), захранващ блок(C14, VD2, VD3, R1, C15).Захранващия блок осигурява напрежение 12V и 5V с ток около 20mA.

Принцип на работа

От изхода на RF-модула „кодирания“ сигнал постъпва на входа на активен филтър, от който се излъчва честота равна на честотата на квазирезонанса 2.1-2.3kHz. По този начин на изхода на филтъра се появява сигнал с предварително определена честота.

Сигнала се изправя и постъпва на входа на компаратора. Което довежда до неговото превключване и включването на релето. В случая ако „кодирания“ сигнал постъпващ на входа на активния филтър, не съдържа честота равна на честотата на квазирезонанса 2.1-2.3kHz, тогава компаратора ще бъде в „нулево“ състояние и релето ще бъде изключено.

Настройка на радиоуправлението

При правилно сглобена схема, приемника започва работа веднага. Единственото, което трябва да проверите напрежението 12V на релето и 5V на изхода регулатора. В предавателя е необходимо да проверите напрежението 9V на електролитния кондензатор(C4). И трябва да се направи настройка на генератора на квазирезонансна честота, активен филтър на приемника. За тази цел е необходимо към 5 крак DA1 на приемника да се включи DC волтметър и с въртеливо движение на донастройващия резистор на предавателя да се постигне максимално напрежение(което ще бъде максимално при честота 2.1-2.3kHz).

Снимки на устройствата:
5

6

7

>>> Повече информация може да откриете тук.