PIC Тестер за диоди

Автор: Manolis Xenias

Източник: electronics-lab.com

Превел: Т.Б.

Това е просто приложение на микроконтролера PIC 16F84, като тестер на диоди.

–Тестова процедура:

~~~ Установяваме <<1>> на PB0 и <<0>> на PB3. Ако диода е отпушен, тогава на PA0 ще имаме <<1>>. Ако PA0 е <<0>>, тогава диода е повреден.

~~~ С програмата ние управляваме действията на PIC микроконтролера във всяка една от ситуациите.

~~~ Ако PA1 е <<1>> светва зеленият светодиод, което означава че диода е ОК и ако PA0 е <<0>> светва червения светодиод – тогава тествания диод е повреден.

– Изходен код:

        LIST P=16F84, F=INHX8M
        INCLUDE 'PICREG.EQU'
REG1 	EQU 	0CH
REG2 	EQU 	0DH
	MOVLW	B'11111001'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	FFH
	MOLWF	PORTA
	ORG 	0FH
START	BSF	PORTB,0
	BCF	PORTB,3
	BTFSS	PORTA,0
	GOTO	ELEGXOS
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTB
	GOTO	START
ELEGXOS	MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTB,0
	BSF	PORTB,3
	BTFSS	PORTA,0
	GOTO	ELEGXOS2
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTB
ELEGXOS2MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTB