Изграждане на ел.схема върху учебна платка Breadboard

Източник: www.kpsec.freeuk.com

Превел: Т.Б.

Преобразуването на обикновенната принципна схема, към шаблона на учебната платка Breadboard не е толкова подразбиращо се, тъй като подредбата на компонентите върху учебната плътка breadboard ще изглежда по напълно различен начин от този върху принципната схема.

Когато поставяме елементи върху учебната платка breadboard, Вие трябва да се концетрирате върху техните физически връзки (върху възлите в принципната схема), а не върху текущото им местоположение в принципната схема. Интегралната схема е добра отправна точка, затова я поставете в центъра на учебната платка и работете около нея, изпод по извод, поставяйки всички компоненти по съответните връзки.

Схема на Тактов Генератор

Най-добрият начин да обясним това е чрез пример, затова и отдолу в стъпки показваме процесът на изграждане на Таймер Схема с ИС 555.

Схемата е моно-стабилна, което означала, че тя ще включи светодиода за около 5 секунди, когато бутона ‘trigger’ се натисне. Времевият период се определя от R1 и C1, като може би ще пожелаете да го смените, променяйки стойностите им. R1 трябва да бъде в диапазона от 1к Ом до 1М Ом.

Времевият период, T = 1.1 × R1 × C1

За повече информация вижте 555 monostable.

–> Брой Изводи на Интегралната схема

Изводите на интегралните схеми са номерирани обратно на часовниковата стрелка, около интегралната схема, започвайки в близост до вдлъбнатината или точката. Изображението показва номерирането на 8-изводна и 14-изводна ИС, но този принцип важи за всички интегрални схеми, незавизимо от размера им.

–> Компоненти без Подходящи Изводи

Някои компоненти като например прекъсвачи и променливи резистори, непритежават собствени подходящи изводи, затова е необходимо Вие да им запоите. Използвайте едножилен меден кабел с пластмасова изолация (0,6мм диаметър-стандартен размер). Засядащите проводници несе препоръчват, тъй като е възможно впоследствие да повредят учебната платка.

–> Изграждане на примерната схема

Започнате чрез внимателното поставяне на ИС 555 в центъра на учебната платка, с вдлъбнатината и’ или точка наляво.

Тогава се погрижете за всеки един от изводите на ИС 555:

Monostable Circuit on Breadboard
Моно0стабилната схема върху Учебната Платка
 1. Свържете проводника (черния) към 0V.
 2. Свържете резистора 10k към +9V.
  Свържете бутона без-задържане към 0V (ще трябва да зопоите изводи върху ключа)
 3. Свържете резистора 470 към един от блоковете с 5 дупки, тогава…
  Свържете Св.диода LED (без значение от цвета) от този блок към 0V (къс извод към 0V).
 4. Свържете проводника (червения) към +9V.
 5. Свържете кондензатора 0.01µF към 0V.
  Може би ще откриете, че неговите изводи са твърде къси, за да се свържат директно , затова поставете проводник (мост) към неизползван блок с 5-дупки и го свържете към него.
 6. Свържете кондензатора 100µF към 0V (+ Край към Извод 6).
  Свържете проводника (синия) към Извод 7  на ИС.
 7. Свържете резистора 47k към +9V.
  Проверете: трябва да има вече свързан проводник към Извод-6 на ИС.
 8. Свържете проводник (червения) към +9V.

И най-накрая…

 • Проверете всички връзки внимателно.
 • Проверете, дали елементите са поставени по правилният начин (Светодиода LED и Кондензатора 100µF).
 • Уверете се, че несъществуват допиращи изводи (освен ако не са свързани към един и същ блок).
 • Свържете учебната платка към 9V захранване и натиснете Бутона, за да тествате схемата.

Ако схемата ви несработи, откачете я (или изключете) от захранването и мн.внимателно пре-проверете всяка една връзка отново по схемата.