Зарядно-сдвоено двупососочно Мощно MOSFET Реле

Автор:  David A. Johnson, P.E.

Оригинално заглавие: CHARGE COUPLED BI-DIRECTIONAL POWER MOSFET RELAY

Източник:  discovercircuits.com

Превод:  Т.Б.

Схемата използва нескъпият C-MOS инверторен пакет и също така още няколко малки кондензатора, за да управлява два мощни MOS транзистора от захранващо напрежение със стойност 12V до 15V. Докато стойностите на свързващият кондензатор са малки и се използват за управление на FET-транзисторите, тока на утечка от захранващата линия през схемата за управление е малък 4uA. Нужни са само около 1.5mA от постояннотоковото захранване, за да установи на положение „включено“ и „изключено“ 400 W AC или DC захранване към товара.