Статиите принадлежат на Категория МикроконтролериСерийно управление на Трипроводен LCD дисплей чрез Преместващ регистър

Източник:  electronics-lab.com

Автор:  Rajendra Bhatt

Превод: Т.Б.

ВЪВЕДЕНИЕ Символният LCD дисплей HD44780, изисква най-малко 6 Входно/Изходни линии от микроконтролера, за да визуализира информация. Затова, те не са подходящи за ниско-изводните микроконтролери като например серията PIC12F. В този проект, ще Ви покажа как да управлявате LCD дисплея HD44780 със само 3-извода от микроконтролера. Ще Ви демонстрирам това чрез микроконтролера на Microchip PIC12F683. Символната информация и командите от микроконтролера се пренасят последователно към преместващ регистър (74HC595), а съответно паралелния изход от преместващия регистър се подава към изводите на LCD дисплея.

Относно 74HC595 74HC595 е високоскоростен 8-битов преместващ регистър, с сериен вход, с паралелен/сериен изход, със регистър за съхранение и 3-стъпални изходи.  

Преместващият регистър и регистрите за съхранение разполагат с отделни тактови входове, респективно SH_CP и ST_CP. Информацията в преместващия регистър се премества по време на нарастващите фронтове на тактовия сигнал SH_CP, и съдържанието на преместващия регистър ще бъде доставено на регистъра за съхранение при нарастващ фронт на ST_CP. Ако ние свържем двата сигнала заедно, преместващият регистър ще бъде само една честота напред пред регистъра за съхранение. Осем битовата информация от регистърът за съхранение ще се появи на паралелните изходи (Q0-Q7), когато на извод „OE“ (Output Enable) има ниско логическо ниво. В този проект, тактовите изводи SH_CP и ST_CP са свързани заедно (накъсо). Така, ако желаем да получим серийно предадена 8-битова информация в паралелна форма от изводите Q0-Q7, ще ни бъде необходим един допълнителен тактов сигнал след предаването на 8-битовата информация, тъй като двата тактови входа са свързани заедно, а регистъра за съхранение изостава с една честота зад преместващия регистър.

HD44780-Символен LCD дисплей Всички LCD символни дисплеи HD44780 се свързват посредством 14 проводника: 8 информационни линии (D0-D7), 3 линии за контрол (RS, E, R/W), и три токозахранващи линии (Vdd, Vss, Vee). Някои LCD дисплеи, може да разполагат с Светодиодна (LED) подсветка, затова може да имат и допълнителни изводи (обикновенно две: LED+ и LED-).

 

Обяснението целта на на всеки конкретен пин не е задача на този проект. Ако сте начинаещ при работата с LCD дисплеи, Ви препоръчвам да прочетете първо тези две статии от списанието Everyday Practical Electronics: Как да използваме интелигентните LCD дисплеи

Част 1:      http://lcd-linux.sourceforge.net/pdfdocs/lcd1.pdf

Част 2:      http://lcd-linux.sourceforge.net/pdfdocs/lcd2.pdf

Принципна схема

Хардуерната част на проекта е съвсем проста. Предизвикателството тука е да напишете софтуер за управление (т.нар драйвер), който е отговорен за правилната поредица от операции, които се изискват, за да предадете серийно символна информация и командите към преместващия регистър 74HC595. Паралелните изходи на преместващият регистър след това се свързват към информационните линии (шини) на LCD дисплея (D4-D7) и контролния извод RS. Тази подредба изисква 3-извода от микроконтролера, за да визуализира символна информация върху паралелен LCD дисплей: 2 извода за осигуряване на тактуването и информацията към 74HC595,и 1-извод за Разрешаване на Контрола (E) на LCD модула. Тъй като информационният обмен използва 4-битов режим, всяка 8-битова команда или символна-информация се изпраща последователно на две стъпки. Изводът за четене/запис е заземен, и затова не е възможно да се прочете никаква информация или статус от LCD модула в този случай.

 

/* 3-wire Serial LCD using 74HC595
Rajendra Bhatt, Sep 6, 2010
*/

sbit Data_Pin at GP5_bit;
sbit Clk_Pin at GP1_bit;
sbit Enable_Pin at GP2_bit;

// Always mention this definition statement
unsigned short Low_Nibble, High_Nibble, p, q, Mask, N,t, RS, Flag, temp;

void Delay_50ms(){
Delay_ms(50);
}

void Write_LCD_Nibble(unsigned short N){
Enable_Pin = 0;
// ****** Write RS *********
Clk_Pin = 0;
Data_Pin = RS;
Clk_Pin = 1;
Clk_Pin = 0;
// ****** End RS Write

// Shift in 4 bits
Mask = 8;
for (t=0; t<4; t++){
Flag = N & Mask;
if(Flag==0) Data_Pin = 0;
else Data_Pin = 1;
Clk_Pin = 1;
Clk_Pin = 0;
Mask = Mask >> 1;
}
// One more clock because SC and ST clks are tied
Clk_Pin = 1;
Clk_Pin = 0;
Data_Pin = 0;
Enable_Pin = 1;
Enable_Pin = 0;
}
// ******* Write Nibble Ends

void Write_LCD_Data(unsigned short D){
RS = 1; // It is Data, not command
Low_Nibble = D & 15;
High_Nibble = D/16;
Write_LCD_Nibble(High_Nibble);
Write_LCD_Nibble(Low_Nibble);
}

void Write_LCD_Cmd(unsigned short C){
RS = 0; // It is command, not data
Low_Nibble = C & 15;
High_Nibble = C/16;
Write_LCD_Nibble(High_Nibble);
Write_LCD_Nibble(Low_Nibble);
}

void Initialize_LCD(){
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x20); // Wake-Up Sequence
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x20);
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x20);
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x28); // 4-bits, 2 lines, 5×7 font
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x0C); // Display ON, No cursors
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x06); // Entry mode- Auto-increment, No Display shifting
Delay_50ms();
Write_LCD_Cmd(0x01);
Delay_50ms();
}

void Position_LCD(unsigned short x, unsigned short y){
temp = 127 + y;
if (x == 2) temp = temp + 64;
Write_LCD_Cmd(temp);
}

void Write_LCD_Text(char *StrData){
q = strlen(StrData);
for (p = 0; p temp = StrData[p];
Write_LCD_Data(temp);
}

}

char Message1[] = „3-Wire LCD“;
char Message2[] = „using 74HC595“;

void main() {
CMCON0 = 7; // Disable Comparators
TRISIO = 0b00001000; // All Outputs except GP3
ANSEL = 0x00; // No analog i/p

Initialize_LCD();

do {
Position_LCD(1,4);
Write_LCD_Text(Message1);
Position_LCD(2,2);
Write_LCD_Text(Message2);
Delay_ms(1500);
Write_LCD_Cmd(0x01); // Clear LCD
delay_ms(1000);
} while(1);

}

 Тестване на Схемата и Резултат

>>>  Свали в DOC формат от тук (в оригинал на английски език)  <<<

Какво представлява контролера?

Източник:  SparkFun Electronics

Автор:  Nate

Превел: Т.Б.

Може би вече Ви е известно какво представлява логическият елемент ИЛИ. Логическият елемент ИЛИ е логическа врата, която посредством двата си входни сигнала управлява изхода си. Може би вече сте си играли с този тип електронни врати, дори е възможно те да са били в DIP корпус елемента „ИЛИ врата“ (4 бр. в структурата му). DIP корпусът изисква захранващ извод и извод маса. Протичащото електричество през интегралната схема и позволява да работи. Може да не Ви е известно как точно е била направена интегралната схема, но Вие разбирате, че ако смените входовете, състоянието на изхода се променя. Можете да наблюдавате това, като свържете входовете веднъж към токозахранващия източник (VCC), и втори път към маса (GND). Вие най-вероятно имате опит и с интегралните схеми в DIP корпус чрез учебната платка Breadboard (бредборд).  Ако нещо от гореспоменатите не Ви е известно, не се стресирайте! Ние ще се опитаме да Ви го обясним.

Микроконтролерът функиционира точно както елементът „ИЛИ“. Вие имате определени входове, имате и изходи. Тука щуротията е, че микроконтролерът може да изпълнява код. Или за да бъдем още по-точни „машинен код“. Например, с малко работа от ваша страна, вие бихте могли да наблюдавате входните състояния на изводи А и В. И базирайки се на тези входове, вие можете да контролирате изхода С. И така, за да имитираме елемента „ИЛИ“:

if (A == 1 || B == 1){

C = 1;

}

else{

C = 0;

}

 

 

Това е програмен код на езикът „С“!  Вие можете да програмирате, най-различни приложения, да компилирате след това кода, да го заредите в контролера, да включите контролера и той да изпълни кода. Изключително просто! Микроконтролерите се използват в цялата електроника, като например микровълновата, дистанционното на телевизора, клетъчния телефон, мишката, принтера, в новите автомобили има над 150 микроконтролера! Примерно има един контролер, който очаква от вас да натиснете спирачките (BRAKES == 1) и да заключи гумите (LOCK_UP == 1). Когато това се случи, контролерът отпуска спирачките, и вие имате ABS система (anti-lock brake system).

В началото, микроконтролерите били OTP или Еднократно програмируеми (one-time-programmable), което означава че можете да го програмирате само 1 път, да тествате кода, и евентуално ако кода Ви неработи – просто го изхвърляте в коша и си купувате нов. Сега, в наши дни контролерите са „флаш-базирани“, тоест те имат вградена флаш памет, която позволява програмният код да бъде записван и пре-записван хиляди пъти. Програмирам микроконтролери от години и изгарям контролера много преди да достигна неговия лимит на програмни цикли.

Флаш микроконтролерите се различават от компютърната и RAM. Компютрите изискват колосално захранване и елементи, за да работят. Компютрите загрямат. На компютрите им е нужна цяла вечност и ден, за да стартират. Микроконтролерите се включват и започват изпълнението на кода в рамките н мили-секунди и ако те са достатъчно топли, вие може да усетите топлината излъчвана от тях, ако нещо е тотално „омазано“ – има вероятност да изгорите контролера. Ох, – и контролерите струват около $2 (има и по-скъпи :) ).

Сега да се върнем обратно на интегрална схема на логическият елемент ИЛИ. Има куп изводи, всички отдадени на една цел, за да бъдат входове или съответно изходи, на различните вградени ИЛИ-врати (4 врати в един корпус = 8 входа, 4 изхода, 2 извода захранване/маса). Сега с микроконтролера, най-основният функционален извод е GPIO – Вход с Общо предназначение (general purpose input). Тези GPIO изводи, могат да бъда конфигурирани като входове/изходи по програмен път. Всеки вход може да бъде наблюдаван. Например:

if (PORTC.2 == 1)

тогава направи нещо…

Всеки изходен пин, може да бъде установяван във „високо“ или „ниско“ логическо ниво. Например:

while(1)
{
RB3 = 1;
delay_ms(1000);
RB3 = 0;
delay_ms(1000);
}

Познахте ли какво прави порграмния код? Той превключва извода RB3 между двете логически нива („1″/“0“) на всеки 2 секунди. Яко нали? Това е така нареченият „Hello World“ проект от света на електрониката. Изглежда елементарен, но всъщност е способен да Ви отговори на въпроси от сорта на „Как да зададете включване на нещо след 5 часа“. Ако не сте наясно с този пример, косата може да Ви побелее :) От друга страна, чрез този код може да наблюдавате премигването на светодиод, което за начинаещ си доста вълнуващо!

 

Atmel AVR Микроконтролер

Източник:  Wikipedia-en

Превел: Т.Б.

 

AVR микроконтролерът, представлява 8-битов чип с  модифицирана Хардвард архитектура, който е развит от Atmel през 1996г. AVR е била една от първите фамилии микроконтролери, която е използвала вградена флаш памет за съхранение, като съревноварие на едно-програмируемата ROM, EPROM, или EEPROM – използвани от микроконтролерите по това време.

~ КРАТКА ИСТОРИЯ ~

AVR архитектурата  е  създадена от двама студента от „Норвежкият Институт на Технологиите“ (NTH)  Алф-Егил Боген и Вегард Воллан.

Оригиналният микроконтролер на AVR е бил развит в местната ASIC къща в Trondheim, Норвегия носеща името по това време „Nordic VLSI“, а в наши дни „Nordic Semiconductor“, в която двамата изобретателя от Atmel Норвегия са работели като студенти.  Микроконтролерът е бил известен като  μRISC (Микро RISC) и е бил достъпен като силициев чип/градивен блок от Nordic VLSI.  Когато технологията е продадена на Armel от Nordic VLSI, вътрешната архитектура е доразвита от Алф и Вегард в Atmel Норвегия, субсидиран от Atmel основан от двамата архитекти.

Дизайнерите работели заедно с разработчиците на компилатори в IAR Systems, за да се уверят, че набора от инструкциите ще осигури по-ефиктивна компилация на езиците от високо ниво. От Atmel обясняват, че името AVR не е абревиатура и не означава нищо в частност. Създателите на AVR дават неопределим отговор, за това какъв точно термин се крие зад термина „AVR“. Обаче, общо прието схващане, е че абревиатурата AVR произхожда от „Alf (Egil Bogen) и Vegard (Wollan) Risc процесор“.

Забележете, че употребата на „AVR“ в тази статия, основно се отнася за 8-битовата RISC фамилия на AVR Микроконтролерите.

Заедно с първият представител на фамилията AVR  AT90S8515, които бил в 40-изводен DIP корпус, и имал същите изводи като микроконтролера 8051, включително външните мултиплексирани адреси и шина за данни. Полярността на линията RESET, била противоположна (8051 има активно-високо ниво RESET, докато AVR има активно-ниско ниво RESET), но нищо повече, изводите били идентични.

 

~ ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО ~

AVR микроконтролерът е устройство с модифицирана Хардвард архитектура, в което програвата и информацията се съхраняват в отделни физични клетки от памет, които се намират в различни адресни пространства, но има същевременно възможността да прочита информационните обекти от програмната памет, чрез употребата на специални инструкции.

ОСНОВНИ ФАМИЛИИ

AVR в основни линии се класифицират в пет широки групи:

МалкиAVR (tinyAVR) – фамилията ATtiny
0.5 – 8 kB програмна памет
6 – 32 – изводен корпус
Ограничен набор от периферия

МегаAVR — фамилията ATmega
4-256 kB програмна памет
28-100 – изводен корпус
Разширен набор от инструкции (Инструкции за умножение и инструкции за работа с по-големи програмни памети)
Разширен набор от периферия

XMEGA — фамилията ATxmega 
16-384 kB  програмна памет
44-64-100 – изводен корпус (A4,A3.A1)
Разширени функции за бързодействие, като DMA, „Система за Събитията“, и подръжка на криптография.
Разширен набор от перифирия с Цифрово-Аналогови Преобразуватели (ЦАП)

AVR Микроконтролери – за Специфични приложения
МегаAVR микроконтролери (megaAVR) със специални функционалности, които не са достъпни при останалите членове на фамилията AVR, като например LCD контролер, USB контролер, спициализирана ШИМ и.т.н.

FPSLIC™ (AVR with FPGA)

 32-битови AVR Микроконтролери

 

PIC Тестер за диоди

Автор: Manolis Xenias

Източник: electronics-lab.com

Превел: Т.Б.

Това е просто приложение на микроконтролера PIC 16F84, като тестер на диоди.

–Тестова процедура:

~~~ Установяваме <<1>> на PB0 и <<0>> на PB3. Ако диода е отпушен, тогава на PA0 ще имаме <<1>>. Ако PA0 е <<0>>, тогава диода е повреден.

~~~ С програмата ние управляваме действията на PIC микроконтролера във всяка една от ситуациите.

~~~ Ако PA1 е <<1>> светва зеленият светодиод, което означава че диода е ОК и ако PA0 е <<0>> светва червения светодиод – тогава тествания диод е повреден.

– Изходен код:

        LIST P=16F84, F=INHX8M
        INCLUDE 'PICREG.EQU'
REG1 	EQU 	0CH
REG2 	EQU 	0DH
	MOVLW	B'11111001'
	MOVWF	PORTB
	MOVLW	FFH
	MOLWF	PORTA
	ORG 	0FH
START	BSF	PORTB,0
	BCF	PORTB,3
	BTFSS	PORTA,0
	GOTO	ELEGXOS
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTB
	GOTO	START
ELEGXOS	MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTB
	BCF	PORTB,0
	BSF	PORTB,3
	BTFSS	PORTA,0
	GOTO	ELEGXOS2
	MOVLW	B'00000010'
	MOVWF	PORTB
ELEGXOS2MOVLW	B'00000100'
	MOVWF	PORTB

Отдалечено включване на електроуреди ИЧ

Автор: ivica.novakovic – [website]

Превод: Т.Б.

Да включвате или изключвате различни ел. устройства използвайки дистанционно съвсем не е нова идея, факт за това се явяват устройствата около вас, които работят на този принцип. За реализирането на такъв тип устройство, трябва да направите приемник, предавател и разбира се да разберете начина им на комуникация.

Тук вие имате шансът да създадете това устройство, но от вас ще се изисква единствено да направите приемника, тъй като предавателят ще бъде дистанционното от телевизора или радиото ви … Това просто е един прост пример и ще го наречем ИЧ-ключ вкл/изк.

Как работи ?

Изберете един клавиш от дистанцинното ви (от телевизора, двд-плеъра или др.), запомнете следната проста процедура и с този клавиш вие ще можете да включвате или изключвате всякакви ел. устройства. И така, … с всяко кратко натискане на този клавиш, вие променяте режима на релето в приемника (ИЧ-ключа).

Да запаметите определеният клавиш в микроконтролера е просто и вие можете да го направите следвайки тази процедура: натиснете клавиш на  ИЧ-ключа и светодиод ще светне. Сега вие можете да отпуснете клавиша на ИЧ-ключа, и натиснете клавиш от дистанционното. Ако направите това, светодиодът ще премигне, като съответно вашият процес на запаметяване е приключил.

Инструкции

Няма да ви е трудно да направите устройството, дори и за начинаещте в електрониката, тъй като само по себе си то е просто и използва само няколко на бпой компонента. На схемата можете да видите, че се нуждаете от микроконтролер PIC12F629, ИЧ-приемник TSOP1738 (може да бъде всеки тип приемник TSOP или SFH) и за реле може да използвате всеки тип реле с 12V сърцевина.

Кодът, който е използван за програмиране на устройството е подпроцедура от този за IrLightDimmer, който се използва за разпознаване и запаметяване на ИЧ-протокол.

Надявам с, че ще откриете място, където да използвате това устройство.

СВАЛЕТЕ

Свалете програмата в hex формат:

hex IROn-Off-629 – програма за PIC12F629

hex IrOn-Off-675 – програма за PIC12F675

Свалете PCB шаблона:

IrOn-Off-Protel – pcb в формат Protel 99 SE

IrOn-Off.pdf – pcb в формат PDF

Необичаен часовник с AT89C2051

Автор: ivica.novakovic – [website]

Превод: Т.Б.

Защо часовникът е необичаен ?

Странното в този часовник е начинът, по който се изобразяват числата, които са реализирани посредством седем светодиода.

Светодиодите се намират вътре в тръбичката, един над друг и ако движим светодиодите достатъчно бързо наляво или надясно, ние имаме пространство, където да напишем числата, образите или каквото и да  друго.

Всичко това е възможно само ако включим определени светодиоди в строго определен времеви интервал.

Движението на светодиодите наляво-надясно се постига посредством стоманена плоча, така че трябва да напрегнем тръбичката в една посока (наляво или надясно) и да оставим тръбичката след това да вибрира от самосебе си.

Този „виртуален екран“  има резолюция 30*7 точки или пет символа (5/7 със една празна колона).

Инструкции


За да направите това устройство ще ви трябва:

– Част от метална плоскост (аз използвах алуминиева плоскост 150мм*20мм)

– В алуминиевата тръбичка се намират светодиодите (диаметъра и’ е  10mm *145mm), може да бъде от всеки

метал, но трябва да бъде лек и тънък.

– Стоманена пластина 65mm*15mm*0.35mm

На алуминиевата тръбичка трябва да разпробиете 7 отвора, в които ще поставите 7-те светодиода. Светодиодите са свързани с тънък меден проводник към печатната платка. Трябва да разполагате с повече търпение режейки пиезо около 4мм и запоявайки го или залепяйки го към стоманената плоскост.

Пиезо е най-удивителната част от устройството, тъй като се използва за превключване и ни помага да позиционираме светодиодите.

Пиезо е пиезо-електричен елемент и може да го откриете в часовниците, бъзерите…

СХЕМА

Настройка на времето

Настройването на времето не е сложен процес, с клавиша „Време и Час“ вие можете да променяте часа и с „Време“ и „Минути“ – минутите. Същата процедура може да се приложе при настройка на алармата. Настройването на времето и алармата е възмоно само и единствено, когато тръбичката вибрира с ваша помош. Когато тръбата е неподвижна, вие неможете да променяте нито часа, нито алармата.

Когато времето е еднакво с това на алрамата ще виждате един чист ефект със светодиодите.

СВАЛЕТЕ

Свалете програмата в  hex формат:

program SatAT89C2051

Свалете PCB/Schem шаблона:

sch, pcb – SatAT89C2051 – pcb във формат Protel 99 SE

SatAT89C2051.pdf – pcb във формат PDF

Учебна платка за Микроконтролера PIC16F84A

„Играй с PIC“
Учебна платка за Микроконтролера PIC16F84A
от  Vassilis Papanikolaou ( billy^@^ee.auth.gr )
без знака ^

www.electronics-lab.com

Това е нов дизайн на учебната платка базирана на популярния микроконтролер PIC16F84A. Тя представлява осем единични светодиода, 7-сегментен екран, LCD екран и пет бутона тип „без задържане”. Тя е идеалното решение за начинаещите за предприемане на неговите/нейните стъпки в програмирането в света на микроконтролерите. Разполагайки с главен елемент за вътрешно-схемно-програмиране, той (микроконтролера) може да бъде лесно препрограмиран без да бъде изваждан (изключван) всеки път, тъй като програматора поддържа тази функция.

Връзки

PIC16F84A Елемент
RA0 JP2 – S3 �JP4
RA1 JP2 – S4 �JP4
RA2 JP2 – S5 – JP4
RA3 JP2 – S6 – JP4
RA4 JP2 – JP4

PIC16F84A
Елемент

RB0
JP2 LED1 7 Seg (dp) S7 Debounce – Buzzer

RB1
JP2 LED2 7 Seg (a) LCD RS

RB2
JP2 LED3 7 Seg (b) LCD R/W

RB3
JP2 LED4 7 Seg (c) LCD E

RB4
JP2 LED5 7 Seg (d) LCD DB4

RB5
JP2 LED6 7 Seg (e) LCD DB5

RB6
JP2 LED7 7 Seg (f) LCD DB6

RB7
JP2 LED8 7 Seg (g) LCD DB7

Описание на елементите
– S1 Включва и изключва платката. Когато е включена, светва светодиодният индикатор LED9.
– S2  Нулира микроконтролера.
– S9 превключва осемте индивидуални светодиода и вкл./изкл. 7-сегментния екран.
– Бутони тип „без задържане” от S3 до S6 отговят на входовете от RA0 до RA3. Те биват включвани или изключвани чрез DIP ключа SW2.
–  DIP ключа SW1 разрешава или забранява следните опции:
1.       Свързва  извод RB0 (използван като изход) към светодиода LED1.
2.       Свързва извод RB0 (използван като вход за прекъсвания)  към ключа S7.
3.       Разрешава откачащата (изключващата) схема за ключа за прекъсванията S7.
4.       Свързва извод RB0 (използван като изход) към бъзера.
Този DIP ключ трябва да бъде или 1000 или 0100 или 0110 или 0001.
–  7 Сегментният екран е винаги свързан към индивидуални светодиоди. Неговите 7 сегмента отговарят на светодиоди от LED2 до LED8 (RB1 до RB7) и десетичната точка LED1 (RB0). Това съответствие позволява 7-Сегментният Екран да работи заедно с ключа за прекъсванията S7, който е свързан към извод RB0.
–  JP4 е 6-винтов външен конектор за изводи RA0-RA4. Когато се използва, отговарящите входни ключове от S3 до S6 трябва да бъдат изключени от ключа SW2. Последният винт представлява масата.
–  JP2 е 14 пинов тестови терминал. Към него могат да бъдат свързани по всяко време волтметър или анализатор на логика, за да се проследи информационният обмен в схемата. Последният извод е масата.
–  JP1 е  рейка (ICP header). Когато се осъществява вътре-схемно-програмиране, схемата трябва да бъде изключена (чрез ключ S1), както и LCD екрана (чрез ключа S8) и светодиодите (чрез S9).
–  JP3 е 14-изводен конектор за LCD модул. Контрастът може да бъде променян чрез тримера R21.
– Схемата може да бъде захранвана или от 9V батерия или от захранващ токоизточник с напрежение  от 6V-12V.
Тук са включени PDF вариант на схемата и на печатната платка (PCB). Схемата е монтирана успешно и работи, по начина по който се очаква.

Описание на елементите- S1 Включва и изключва платката. Когато е включена, светва светодиодният индикатор LED9.- S2  Нулира микроконтролера.- S9 превключва осемте индивидуални светодиода и вкл./изкл. 7-сегментния екран.- Бутони тип „без задържане” от S3 до S6 отговят на входовете от RA0 до RA3.

Те биват включвани или изключвани чрез DIP ключа SW2.-  DIP ключа SW1 разрешава или забранява следните опции:1.

Свързва  извод RB0 (използван като изход) към светодиода LED1.2.

Свързва извод RB0 (използван като вход за прекъсвания)  към ключа S7.3. Разрешава откачащата (изключващата) схема за ключа за прекъсванията S7.4.

Свързва извод RB0 (използван като изход) към бъзера.Този DIP ключ трябва да бъде или 1000 или 0100 или 0110 или 0001.-  7 Сегментният екран е винаги свързан към индивидуални светодиоди.

Неговите 7 сегмента отговарят на светодиоди от LED2 до LED8 (RB1 до RB7) и десетичната точка LED1 (RB0). Това съответствие позволява 7-Сегментният Екран да работи заедно с ключа за прекъсванията S7, който е свързан към извод RB0.-  JP4 е 6-винтов външен конектор за изводи RA0-RA4.

Когато се използва, отговарящите входни ключове от S3 до S6 трябва да бъдат изключени от ключа SW2. Последният винт представлява масата.-  JP2 е 14 пинов тестови терминал. Към него могат да бъдат свързани по всяко време волтметър или анализатор на логика, за да се проследи информационният обмен в схемата.

Последният извод е масата.-  JP1 е  рейка (ICP header).

Когато се осъществява вътре-схемно-програмиране, схемата трябва да бъде изключена (чрез ключ S1), както и LCD екрана (чрез ключа S8) и светодиодите (чрез S9).-  JP3 е 14-изводен конектор за LCD модул. Контрастът може да бъде променян чрез тримера R21.- Схемата може да бъде захранвана или от 9V батерия или от захранващ токоизточник с напрежение  от 6V-12V.

Тук са включени PDF вариант на схемата и на печатната платка (PCB). Схемата е монтирана успешно и работи, по начина по който се очаква.

Дясната снимка изобразява процедурата по вътрешно-схемно-програмиране с помощта на подходящ програматор (като например OziPic’er), който разполага със собствена рейка (ICP header). За да подходите правилно към работа с устройството, LCD модула трябва да бъде прекъснат (изваден) от цокъла му по време на програмирането.

Ако имате някакви бъдещи идеи, коментари или поправки, изпращайте ги на billy^@^ee.auth.gr

>>> Свали схемата, Печатната Платка, Маската /zip/

Програматор Phoenix

Източник: неизвестен
www.electronics-lab.com

Този програматор Феникс е базиран на предишната версия пусната от Odin.

Дизайнът на Joos е прибавил по-добър токозахранващ източник и направил някои малки промени.

Ние предполагаме, че програматора Феникс няма да бъде вашият 1-ви проект за сглобяване, затова и непредоставяме детайлни инструкции.

Мащабът на схемата на печатната платка трябва да бъде намален с 12% от оригиналния, отпечатайте тестов вариант и се уверете, че имате правилното разстояние между изводите на интегралната схема.


>>> Свали във ZIP  <<<

СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ПРОГРАМАТОРА ФЕНИКС

Разгледайте изображението Component.bmp

НОМ. NO СПЕЦ. RS ЕЛЕМЕНТ NO.

__________________________________________________________

1 Основна платка

2 Смарт-Карт Конектор 197-1197

3 9 пътен D конектор – цокъл 446-585

4 Монтажни винтове

5 Конектор за постояннотоков захранващ източник 486-662

6 Охлаждащ Радиатор – необходим само при продължителна употреба L=19mm W=13mm >

7 5V Регулатор 853-371

8 Монтажни винтове

9 ГРЕЦ схема 657-088

10 Резистор 20K ohm 163-763

11 Резистор 220 ohm 149-650

12 Резистор 220 ohm 149-650

13 Резистор 220 ohm 149-650

14 Резистор 2K2 ohm 149-739

15 Резистор 1M ohm 149-975

16 Не се използва

17 Кристал 3.579 MHz 226-1500

18 Кондензатор 1 uF 200-6167

19 Кондензатор 0.1 uF 115-988

20 Кондензатор 0.33 uF 116-032

21 Кондензатор 100 pF 128-168

22 Кондензатор 27 pF 128-763

23 Кондензатор 27 pF 128-763

24 Кондензатор 33 uF – необходим само при продължителна употреба 116-880

25 Зелен светодиод 590-345

26 LED red 590-339

27 IC 7407N 306-336

27b 14 изводен цокъл за Интегрална схема С 447-314

28 ИС MAX232ECPE 225-8510

28b 16 изводен цокъл за ИС 447-320

29 ИС 74HC04N 217-5550

29b 14 изводен цокъл за ИС 447-314

30 Втора платка, в горната част на Смарт-карт конектора.

Монтирайте всичко, освен втората платка, светодиодите и ИС-ми.

Монтирайте светодиодите върху втората платка, закрепете втората платка върху горната част на Смарт-карт конектора, след като преди това сте поставили внимателно крачетата на светодиодите през отворите на платката

Най-накрая се заземете, за да се отървете от всяко статично електричество по вас и монтирайте ИС-ми.

Бързият Картов Програматор

Този бърз картов програматор „Проста Мишка” може да бъде използван за четене и запис на по-голяма част от асинхронните – Смарт карти (Процесорни карти), включително новите „Hornet and +1“ DPSC в режим на  сихронизиране и препрограмиране.

Позволява избор чрез джъмпери в един от двата режима „Проста Мишка” или „Феникс” (Нулира нивата високо или ниско), както и избор на джъмпери за 3.57 и 6 MHz.

Оригиналното устройство „Проста мишка” се захранва от серийният порт на компютъра домакин  – в този дизайн тази „характеристика” не е осъществена, тъй като компютъра домакин може да осигурява 15 mA към програматора. Това не е достатъчно за по-старите модели Смарт-карти. Затова този дизайн използва 9V Алкална Батерия 6LR61.

За да направим този дизайн наистина евтин, сме премахнали ефектните светодиоди или скъпите конектори и ключове. Вие трябва да запоите 9 или 25 изводен сериен кабел директно към отговарящите им площадки върху печатната платка.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Има включен нов/друг шаблон на печатната платка. Той разполага с няколко резистора от по 100 ома към връзките със Смарт-картата, за да ограничим тока в случай, че има софтуерна повреда. Останалата част от шаблона на печатаната платка е малко по-лесна за осъществяване в домашни условия, тъй като разстоянието между пътечките е по-голямо.

Цялото това описание също така е полезно за новият  шаблон. Някои от промените в означенията на стойностите на елементите трябва да бъдат взети директно от Top1.gif.

Светодиодите трябва да бъдат маломощни.

>>> Свали файловете в ZIP формат <<<

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

>>> ДЖЪМПЕРИ

SIP1 за избор на тактова честота 3.57 или 6MHz

SIP 1

Окъсете изводи  1 + 2 -> 3.57 MHz

Окъсете изводи  2 + 3 -> 6 MHz

SIP2 за избор на типа на режима (Smartmouse или Phoenix)

SIP 2

Окъсете изводи  1 + 2 -> Smartmouse

Окъсете изводи  2 + 3 -> Phoenix

SIP3

SIP3 е джъмпер блок, койтое използван като „Ключ” за включване и изключване на батерията – или като конектор за външен постояннотоков захранващ източник.

Окъсете изводи  1+2 -> Изключване

Окъсете изводи  2+3 -> Включване

Без джъмпера можете да свържете външен постояннотоков захранващ източник по този начин:

Извод1  (Pin1)   -> GND

Извод2  (Pin2) -> 9 до 15 Vdc

Извод3  (Pin3) -> оставя се отворен

SIP4

SIP3 той не е всъщност джъмпер блок, всъщност представлява връзка към серийния порт на компютъра домакин.

SIP4 Извод 9 (Pin)  Подчинен сериен портов кабел

Извод Pin1 -> Pin 5

Извод  Pin2 -> Pin 2

Извод  Pin3 -> Pin 3

Извод  Pin4 -> Pin 1

Извод  Pin5 -> Pin 7

>>> Списък на елементите

Идентификатор           Коментар

BT1 9V Алкална батерия

C1 22pF RM 5 Керамичен

C2 22pF RM 5 Керамичен

C3 22pF RM 5 Керамичен

C4 22pF RM 5 Керамичен

C5 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C6 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C7 1uF RM 2.5 Танталов

C8 1uF RM 2.5 Танталов

C9 1uF RM 2.5 Танталов

C10 1uF RM 2.5 Танталов

C11 1u RM 2.5 Танталов

C12 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C13 100nF RM 5 Многослоен Керамичен Кондензатор

C14 47pF RM 5 Керамичен

C15 1uF RM 2.5 Танталов

D1 BAT41 или BAT48 Шотки!!

D2 1N4148

LD1 LED 3mm червен Маломощен

R1 1M RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R2 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R3 1M RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R4 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R5 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R6 2K2 RM 5 Bauform 02/04 1/10W

R7 10K RM 5 Bauform 02/04 1/10W

SC1 Смарт-Карт Адаптор с Амфенолов Ключ, който е отворен когато картата е поставена.

SIP1 Джъмперен блок 3Pin

SIP2 Джъмперен блок 3Pin

SIP3 Джъмперен блок 3Pin

SIP4 Джъмперен блок 5Pin

U1 74HC00

U2 MAX 232

U3 78L05

X1 3.57MHz HC18/U

X2 6MHz HC18/U

Всички резистори са 1/10W 4mm за повърхностен монтаж или 1/4 W за стандартен монтаж.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Изключително важно е за дизайна да използвате Шотки диод за D1.

С всеки друг тип диод определено няма да проработи!

Внимавайте за дясната полярност на танталовите кондензатори.

MAX232 включва така нареченият генератор на заряди, който създава положителните и отрицателните напрежения респективно към масата. Затова е възможно положителният полюс на кондензатора да бъде свързан към масата  – това не е грешка!

За монтирането на батерията и на серийният кабел пробийте по-големи отвори на съответните точки и използвайте кабелни ленти.

Приложените изображения в Tiff формат са с резолюция от 400 dpi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Шаблонът  Layout5 e разширен със следните елементи:

IC NE555

R 10K

R 120K

C 1uF Elko

Бутон  1 x UM

Този бутон, за преминаване в покой, трябва да бъде свързан към масата на платка, позиция на джъмпер блока PIN3 NE555 със масата на платката.

Greetz Keule-

Създайте своя собствена декодираща телевизионна карта Mk2

Източник: JOOS DESIGN и PAUL ARNOLD

www.electronics-lab.com

0) Основна информация

Тази карта е от „сезонния тип” интерфейсни карти за осъществяване на връзака между вашият персонален компютър и вашия сателитен приемник. Чрез нея и чрез програми от типа на “Decrypt” вие ще можете да гледате голям брой кодирани излъчвания във Videocrypt и D2MAC.

Тази карта Mk2 може да бъде сглобена в различни конфигурации, в зависимост от какво се нуждаете.

a)      Основната карта, се нуждае единствено от max232, 7407 и C1-C5

b)      Допълнителната токозащита се осъществява чрез добавянето на ценеров диод и резистор.

c)      Могат да се монтират допълнителни светодиоди за различните функции.

d)     Допълнителен външен постояннотоков източник, за ИС-ми и светодиодите.

e)      Допълнителен цокъл за смарт-карта, ако желаете да наблюдавате информациония поток от смарт-картата

f)       Добавяйки всички опции, вие ще трябва да довършите картата.

1)      Изготвяне на Печатна Платка

Ако имате достъп до лазерен принтер HP:-

Свалете на компютъра си архивираният  файл с име DVC2_PRN.ZIP, надявам се да добавя към този списък и други разпространени принтери по-късно J . Разархивирайте файлът, тъй като ще ви е нужен друг файл с име HP_200.prn Ако работите под Windows 3.х или 95, ще се наложи да отворите DOS прозореца и да изпишете ковандата “copy /b hp 200.prn lpt1” и натиснете Ентер. Може да се наложи да смените порта lpt в командата, в зависимост от това, към кой порт е свързан принтера ви.

Ако предпочитате да използвате Windows за горната операция, вие трябва да използвате програма, която ви позволява да копирате файл директно на порта на принтера. Ако не разполагате с такава, за да направите тази операзция моля заредете файла prfile10.zip и последвайте инструкциите съдържащи се в него.

Ако нямате достъп до лазерен принтер HP:-

Изтеглете файлът 004.zip. Този файл съдържа оригиналните схеми. Те са по-големи от изискваното, и за това ще се наложи да намалите мащаба им. Качествените програми за обработка на изображения ще ви свършат чудесна работа в този случай. Ширината трябва да бъде 54.0 мм в най-тясната точка, а пък дължината трябва да бъде 160 мм. Има няколко добри програми, които могат да бъдат използвани за тази цел.

Пробвайте със следната:

Lotus Freelance, пробна версия (trial version), която е достъпна на http://components.lotus.com/26f2.html

Paint Shop Pro, пробна версия, която е достъпна на http://www.jasc.com

Microsoft Image Composer http://www.microsoft.com/msdownload/micsetup.htm

Заредете изображението с някое от гореизброените приложения и го отпечатайте.

>>> Свали ZIP файла <<<

Вече трябва да разполагате с отпечатано хартиено копие на печатната платка.

Проверете внимателно отпечатаното за коректност, измервайки ширината и дължината. Огледалното изображение на картата трябва да бъде с размери 54мм х 160мм. Ширината е изключително важна, но дължината може да се различава с +/- 1мм.

Препоръчва се лазерен принтер с резолюция на отпечатване 600 dpi, за да бъде копие с добро качество.

Ако тестовата отпечатаната страница е правилна, сега вие може да отпечатате файлът отново върху пластмасово фолио или филм (двуслоен фотофилм).

Ще ви нужда част от печатна платка с дебелина 0.8 мм.  Може да ви е малко трудно да я откриете, но със сигурност ще я откриете в по-добрите магазини за Хоби електроника.

В този документ няма да се спираме на процеса по ецването. Ако знаете как, няма нужда, а ако незнаете, открийте някой, който да го свърши вместо вас. Най-елементарните комплекти за ецване, могат да бъдат закупени от по-добрите магазини за Хоби електроника. Внимавайте и помнете, че използваните химикали са опасни.

След като схемата е ецвана, пробийте отворите за елементите. Пробийте малък отвор в малките квадратчета, тъй като това са отворите за закрепяне на кабела от компютъра ви. Вие може да изберете от коя страна желаете да подадете кабела от компютъра ви. Необходими са четирите по-големи дупки за цокъла на смарт-картата, или път бихте могли за отстраните закрепящите крачета от цокъла на смарт-картата. И да използвате запоените изводи на цокъла за закрепянето му. Използвайки този метод, не ще е нужно да разпробивате четирите по-големи отвора.

Отрежете ръбовете чисто и точно и ги загладете малко, винаги помнете крайната ширина от 54.0 мм (това е изключително важно).

Вашата печатна платка сега е готова и трябва да поставите елементите върху нея.

2) Списък на елементите

–––––––––––––––––––––––
RS-номерата на компонентите са дадени в дясно, тъй като може да ги откриете по-евтини другаде.
Основна карта

1 IC SN7407N RS: 306-336
1 IC MAX232CPE RS: 655-290
1 14 Пинов цокъл за ИС RS: 447-314
1 16 Пинов цокъл за ИС RS: 447-320
5 Кондензатора 0.1 uF (C1-C5) RS: 116-953
1 Проводник .
* x m. Четирижилен проводник RS: 362-651
*1 9 Изводен Com конектор RS: 472-843
*1 9 Изводна Букса RS: 484-789
*1 25 Изводен Com конектор RS: 470-904
*1 25 Изводна Букса RS: 484-802

* За да се свържете към COM порта на вашия компютър.

–––––––––––––––––––––––
Допълнително: Външен Токозахранващ Източник

1 LM2937ET-5.0 5V регулатор RS: 853-371
1 Кондензатор 0.1 uF (C6) RS: 125-733
1 Кондензатор 33uF (C7) RS: 844-838
4 1N4004 Диоди RS: 261-176
3 1N4148 Диоди RS: 271-606
1 Радиатор FARNELL: 110240 или 110241
(100240 ще пасне точно,
110241 трябва да малко да се изреже, но изглежда по-добре)
1 2.1mm DC цокъл RS: 486-662
–––––––––––––––––––––––
Допълнително: Цокъл за Смарт-Карта

1 Цокъл за Смарт-Карта RS: 453-785
–––––––––––––––––––––––
Допълнително: Токова защита.

1 Ценеров диод  5.6 Vz RS: 283-665
1 Резистор 2.2 kOhm RS: 149-739
–––––––––––––––––––––––
Допълнително: Светодиоди за  VCC, Външен токозахранващ източник и информация.

3 светодиода с вграден резистор, изберете подходящи цветове, които да подхождат на декодера ви.
Зелен RS: 197-104
Червен RS: 197-097
Жълт RS: 197-110
–––––––––––––––––––––––
*********************************************************************
Това ръководство е написано за изграждането на цялостна карта, оставете елементите, които не ви трябват. *********************************************************************

Запойте елементите към печатната платка като оставите за най-накрая интегралната схема. Местопололожението на елементите е показано на изибражението с име DVC200_C.BMP.

Започнете със запояването на две връзки между точките отбелязани като d-d и g-g.  Използайте изрязаните парчета проводник от по-ранна работа, или си изрежете малки парченца от светодиодите, ще трябва да ги изрежете така или иначе по късно.

Погрижете се за монтирането на кондензаторите, с правилната полярност. Ще откриете „+” върху печатната платка, който да ви води. Забележете, че кондензатора C6, изглежда че е с една и съща стойност като кондензаторите C1-C5, но това не е така.

Диодите 1N4001 се поставят на позициите отбелязани като “A”. Двата по-отдалечени диоди си имат катоди (отбелязани като пръстен в края) към средата на платката, средните два диода си имат катоди към края на платката.

Всички три диода 1N4148 трябва да бъдат монтирани с техните катоди сочещи извън смарт-карт конектора. Ако изграждате основната платка, например без външен токозахранващ източник, не е нужно да поставяте някой от диодите с име 1N4148. Вместо това вие трябва да поставите мост на мястото на диода, кото нормално се свързва към пътечката отбелязана като VCC, тя също така свързва към един от изводите на смарт-карт цокъла. Тази връзка трябва да бъде заменена от диод ако обновявате картата в бъдеще.

Внимавайте с поставянето на елемента LM2937, така че да го поставите правилно. Този елемент сочи с черната кутийка към средата на платката.

Запомнете да монтирате охлаждащият радиатор преди да запоите LM. Монтирайте радиатора към LM, тогава огънете трите извода на LM докато станат по-тънки. Огънете ги на 90 градуса напред към черната кутия, така че LM да пасне над средата на платката с радиатора върху нея.

Ако изберете да поставите допълнителен ценеров диод, катода (отбелязан отпръстен в края) трябва да бъде свързан към резистор със стойност 2.2kOhm.

Ако изберете да монтирате допълнителни светодиоди, трябва да откриете маркера по тях, извода който е катода и, който трябва да бъде поставен в отвора свързан към масата за V и E светодиодите, и захранвани от SN7407N за Dдиодите.

Запойте изводите на кабела към печатната платка
Цвят  A към GND
Цвят B към RXD
Цвят C към DCD
Цвят D към TXD
Fasten the cable към the printboard using thin metal threads which you twist and glue on the backside.

Connecting the cable към the Com connecкъмr

–––––––––––––––––––––––
9 way version
Solder the conducкъмrs към the backside of the socket.
Цвят A към Извод no 5
Цвят B към Извод no 2
Цвят C към Извод no 1
Цвят D към Извод no 3

Link изводs 4-6-8 къмgether and mount the hood.
–––––––––––––––––––––––
25 way version
Solder the conducкъмrs към the backside of the socket.
Цвят A към Извод no 7
Цвят B към Извод no 3
Цвят C към Извод no 8
Цвят D към Извод no 2

Свържете изводи 5-6-20 заедно и монтирайте буксата (конектора)
–––––––––––––––––––––––

Поставете двете ИС-ми. Заземете се, за да се отървете от всяко статично електричество по себе си.

Внимателно поставете всяка една от Ис-ми към правилния цокъл, като се уверите че извод номер 1 е на правилното място. За ваше улеснение на схемата ще откриете ‘1’-ца, която да ви ръководи.

И сега вече, вашата декодираща карта е готова за употреба. Поздравления !

Картата може да бъде използвана или като нормална PC-декодер интерфейсна карта или с поставена в цокъла карта, може да бъде използвана за проследяване на информационния поток между декодера и смарт-картата.

Ако декодерът ви неможе да осигури достатъчно ток, за да управлява интерфейсната схема, тогава вашата карта може да използва допълнителен източник на постояннотоково захранване посредством 2.1мм букса. Полярността на конекторите не е от значение, ще работи при всички положения. Постояннотоковото захранване трябва да бъде в обхвата от 7V до 26V.

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ:
Ако все пак измените схемите по някакъв начин, то те вече по никакъв начин няма да съответстват на оригиналните DECRYPT VIEWING CARD Mk2. По тази причина ви съветвам да изтриете цялата не електронна информация от шаблонна за картата.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

–––––––––––––––––––––––

Декодиращата карта за визуализиране съдържа няколко малки елемента, които лесно биха могли да се счупят, това може да бъде болезнено за децата. По тази причина ви съветваме да държите тази карта далеч от деца.

Също така внимавайте, когато вашето DVC затвори връзката към TV приемника. Може да възникне повреда, която да повлияе на DVC, от статичното електричество – вие също може да усетите неприятен шок.

Януари 1997
Дизайн JOOS DESIGN и PAUL ARNOLD

Тази карта трябва да бъде използвана само за гледане на TV-канали, за които имате легално право на ползване. Също така може да бъде използвана в някои държави, в които не е възможно гледането на кабелни телевизии. Неплатеното гледане на декодирани TV-канали се третира като криминално деяние.

Успех с вашето хоби.